عایق گلخانه به صورت عایق رطوبتی و حرارتی در سراسر کشور

عایق گلخانه به صورت عایق رطوبتی و حرارتی در سراسر کشور

“عایق گلخانه” به صورت عایق رطوبتی و حرارتی در سراسر کشور

عکس کار عایق بندی سقف شیشه ای گلخانه در کرمان با عایق نانوایزوکاور می باشد :

عایق سقف گلخانه
عایق نانو روی سقف شیشه ای گلخانه

عایق روی سقف شیشه ای گلخانه ، عایق رطوبتی و عایق حرارتی

عایقکاری گلخانه با عایق ضدشوره ،عایق ضدترک،عایق بدون رنگ پریدگی

عایق بندی گلخانه های و سالن های پرروش قارچ و انواع سوله درسراسر کشور

عایق نانویی نانو ایزوکاور به دلیل دارا بودن حالت الاستیکی و کشسانی بالا،

حتی در مناطق سردسیر کشور نیز قابلیت اجرا داشته

و به شوک حرارتی ( گرما و سرمای شدید و ناگهانی) مقاوم می باشدو دچار ترک خوردگی و شکست نمی گرد

عکس از نمای نزدیک سطح عایق بندی شده گلخانه با عایق نانوایزوکاور:

عایقکاری سقف شیشه ای گلخانه
عایق روی گلخانه

عایق نانوایزوکاور با ایجاد پوشش یکدست روی سطح گلخانه ، سطح را کاملاایزوله می کند

عایق رطوبتی و همزمان عایق حرارتی

عایقکاری نانویی گلخانه ها در سراسر کشور ، مناسب برای انواع سقف و سوله و سالن و گلخانه

عایق سقف شیشه ای گلخانه
عایقکاری گلخانه

عایقکاری گلخانه ها و سقف سوله و سقف ساختمان

عایق نانوایزوکاور ضدترک خوردن و بدون پوسته پوسته شدن

آببندی و یازوله ؛ عایق رطوبتی و عایق همزمان حرارتی

عکس کار اجرایی گلخانه در کرمان :

عایق سقف گلخانه با نانو
عایقکاری سقف گلخانه