“عایقکاری شیروانی” با عایق الاستیکی بدون ترک خوردگی

“عایقکاری شیروانی” با عایق الاستیکی بدون ترک خوردگی

عایقکاری شیروانی و سقف فلزی و ایرانیت سیمانی

با عایق الاستیکی و ضد ترک خوردن و بدون پوسته شدن

عایق رطوبتی و عایق حرارتی روی فلزات

عایق نانوایزوکاور

عایق روی ورق گالوانیزه
عایقکاری روی سقف شیروانی
عایقکاری روی فلزات
عایق رنگی روی فلز