پوشش نانویی محافظ آجرنما و آجرنسوز و سنگ نما

“پوشش محافظ نانو” به صورت آبگریز روی آجرنسوز و آجرنما بدون تغییر

“پوشش محافظ نانو” به صورت آبگریز روی آجرنسوز و آجرنما بدون تغییر

پوشش محافظ نانو” به صورت آبگریز روی آجرنسوز و آجرنما بدون تغییر

“پوشش محافظ نانو” روی آجرنسوز و آجرنما

ایجاد لایه پوشش محافظ نانویی روی نمای آجری و آجرنسوز

بدون ایجاد هیچگونه تغییر ظاهری

پوشش آبگریز ، پوشش ضدشوره و ضدجلبک ،پوشش کاملا نفوذی و آببند

آبگریز کردن سطوح آجری در سراسر کشور

دارای اکیپ اجرایی عایق نما و کار در ارتفاع رو داربست و یا بدون داربست

نمونه سطح پوشش داده شده با نانوی آبگریز :

پوشش محافظ نانویی نمای ساختمان
پوشش محافظ نمای آجری و آجرنسوز

لایه پوشش محافظ روی آجرنسوز و آجرنما با دستور مصرف آسان

اجرای فوری ، مناسب برای انواع نما

پوشش آبگریز نانویی مقاوم به نور خورشید و اشعه یووی

بدون پوسته شدن و بدون هیچگونه تغییر ظاهری در آجرنما

بدون ایجاد لایه و فیلم روی نمای آجرنسوز و آجرنما

پوشش ضدشوره و ضدجلبک ، پوشش محافظ برای افزایش عمر مفید ساختمان

میزان مصرف این محصول آبگریز به نوع سطح و میزان اسفنجی بودن آن بستگی دارد

اما به طور متوسط هر یک لیتر برای پنج تا هفت متر مربع استفاده می شود .
محصول پوشش آبگریز هیچگونه تغییرظاهری روی سطح ایجاد نمی کند

پوشش نانویی محافظ آجرنما و آجرنسوز و سنگ نما
پوشش آبگریز آجرنما و آجرنسوز

این محصول نانویی آبگریز، عمرمفید ساختمان را بالا می برد
سطوح آغشته به این محلول پوششی آبگریز ،رطوبت را جذب نمی کند و اثر آن حدود 5 سال روی سطوح می ماند.

تست آبگریزی