عایقکاری بی رنگ نانو

“پوشش آببند نانویی” به صورت عایق بی رنگ و شفاف برای عایقکاری سقف

“پوشش آببند نانویی” به صورت عایق بی رنگ و شفاف برای عایقکاری سقف

“پوشش آببند نانویی” به صورت عایق بی رنگ و شفاف برای عایقکاری سقف

عایقکاری نانویی با عایق بی رنگ پوششی روی سطح کاشی و سرامیک

عایقکاری و رفع نشتی و حل مشکل آب کم کردناستخرها

عایقکاری انواع آبنمای سنگی به صورت روکار و بدون تخریب

آببندی و ایزوله نانویی با عایق پوششی بی رنگ و ژل درزگیر بندکشی

نمونه کار عایقکاری شده با عایق نانوایزوکاور بی رنگ :

عایقکاری بی رنگ نانو
عایق بی رنگ نانویی

عایق نانوایزوکاور دارای محلول پرایمر نفوذی می باشد

که روی سطح سیمانی استخر و پشت بام می توان از آن استفاده کرد

آببندی و ایزوله سطوح سیمانی، کریستالیزه شدن سیمان

آببند کردن سیمان و بتن  و پوشاندن ترک های مویی و خلل و فرج های سیمان

موارد مصرف عایق کریستالی بی رنگ نانو ایزوکاور :

عایقکاری پشتبام های موزاییک شده

عایقکاری روی سنگ پشتبام

عایق بندی روی سرامیک به صورت روکار

عایقکاری استخر های کاشی شده

عایق بندی انواع آبنما

عایقکاری تراس

عایق بندی حیاط

عایق بندی بالکن

عایق برای خرپشته