“نانوی سقف” با عایق کریستالی بی رنگ نانویی به صورت بندکشی بی رنگ و پوشش سطح

“نانوی سقف” با عایق کریستالی بی رنگ نانویی به صورت بندکشی بی رنگ و پوشش سطح

“نانوی سقف” با عایق کریستالی بی رنگ نانویی به صورت بندکشی بی رنگ و پوشش سطح

“عایق کریستالی” به صورت محلول بی رنگ می باشد ؛ این عایق ضد یووی می باشد

دچار پوسته شدن نمی شود ، در برابر اشعه یووی و نور خورشیدمقاوم می باشد

عایق بدون تغییر رنگ و ضدخش

عایق نانویی درجه یک بادوام و باکیفیت ؛ عیاقکاری بدون تخریب سطح موزاییکی

عایق به صورت روکار روی پشتبامها و تراس ها و بالکن ها

عایقکاری سرویس بهداشتی روی سطح کاشی وس رامیک

عایق نانویی کف و سالن ها

عایق نانویی بی رنگ
عایق کریستالی بی رنگ