عایق نانویی گنبد

“عایق گنبد” و رنگ نانویی گنبد سیمانی مسجد با رنگ فیروزه ای الاستیکی و بدون ترک خوردگی

“عایق گنبد” و رنگ نانویی گنبد سیمانی مسجد با رنگ فیروزه ای الاستیکی و بدون ترک خوردگی

رنگ نانویی گنبد سیمانی مسجد با رنگ فیروزه ای الاستیکی و بدون ترک خوردگی

عایق نانویی گنبد
عایق گنبد با نانو به صورت الاستیکی

عایق گنبد : “عایق روی گنبد” برای عایقکاری گنبد مسجد به صورت رنگی ،

بدون نیاز به ایزوگام و قیرگونی

عایقکاری با عایق نانو روی سیمان گنبد ها ،

استفاده از پرایمر بی رنگ نفوذی روی سطح سیمانی گنبد

برای کریستالیزه کردن سطح گنبد و ایجاد چسبندگی لازم برای عایقکاری

عایق رنگ فیروزه ای ، عایق رنگ سبز و عایق رنگ آبی برای عایق بندی گنبد

استفاده از عایق نانویی برای گنبد در سراسر کشور و تمامی مناطق آب و هوایی ممکن می باشد

محصول نانو به شوک حرارتی مقاوم می باشد و دچار ترک خوردگی نمی گردد

رنگ نانویی فیروزه ای روی گنبد و نمای ساختمان