عایق کندو

چرا باید از عایق روی کندو استفاده کرد ؟

هوای کندو رو باید خنک داشت ؛ در روزهای گرم ،مقدار زیادی از انرژی زنبورها بجای حمل شهد به کندو صرف حمل آب به کندو می گردد (برای خنک کردن هوای کندو) .اگر دمای کندو خیلی گرم شود ،تخم ریزی ملکه بسیار کم و متوقف می گردد.زمانیکه دمای هوای درون کندو بیش از حد گرم شود فعالیت عادی زنبورها مختل می شود و تمام تمرکز آنها صرف خنک کردن کندو می شود .

راهکار : با ایجاد یک لایه عایق روی سطح کندو ،تا درصد بالایی این سطح عایق حرارتی می شود و از گرم شدن بیش از حد کندو جلوگیری می شود .

عایق رنگی و یا سفید نانوایزوکاور روی سطح چوبی کندو یک لایه ایجاد می کند که سطح کندو را کاملا ایزوله نموده و 100% ع ایق رطوبتی می کند ،همزمان تا درصد بالایی این سطح عایق حرارتی می شود که دیگر نیازی به کارهای دیگر برای خنک کردن کندوها نیست .

عایق انو ایزوکاور چون سطح کندو را عایق رطوبتی نیز می کن ،از نفوذ باران و نم و رطوبت نیز به درون کندو جلوگیری کرده و باعث افزایش عمر چوب کندو نیز می گردد.

نظرات بسته شده است.