“عایق کریستالی” نانوایزوکاور برای آببندی و ایزوله استخر کاشی

“عایق کریستالی” نانوایزوکاور برای آببندی و ایزوله استخر کاشی

عایقکاری بی رنگ نانویی ، بدون تغییر رنگ روی سطح کاشی و سرامیک

“پوشش نانویی” آببندی باضافه ژل درزگیر بندکشی برای درزگیری بین کاشی و سرامیک

عایقکاری ارزان و فوری سطوح سنگ و کاشی و سرامیک با عایق نانوایزوکاور بی رنگ

“عایقکاری بی رنگ” روی کاشی های استخر بدون نیاز به تخریب سطح استخرو بدون نیاز به کندن کاشی

عایق کریستالی نانویی :

نانوایزوکاور دارای ژل درزگیر بندکشی می باشد که حالت کشسان و الاستیکی داشته و

در برابر انقباض و انبساط مقاومت می کندد و دچار ترک خوردگی نمی گردد

پوشش نانوایزوکاور بی رنگ به صورت یک لایه فیلم بی رنگ روی سطح در می آید

عایقکاری بدون نیاز به تخریب ،عایق بدون رنگ و بدون بو

ایجاد لایه پوششی آببند روی سطح استخر

عایق بی رنگ
عایق بی رنگ
عایقکاری استخر با عایق نانویی آبی استخری
عایق استخری نانویی