“عایق کریستالی” بی رنگ روی سطوح کاشی و سرامیک و موزاییکی

“عایق کریستالی” بی رنگ روی سطوح کاشی و سرامیک و موزاییکی

“عایق کریستالی” بی رنگ روی سطوح کاشی و سرامیک و موزاییکی

عایقکاری و بندکشی برای از بین بردن نشتی سقف ،

بندکشی و ترمیم بندکشی های بین موزاییک های پشت بام با عایق بی رنگ نانویی

رفع نم سقف موزاییکی و حل مشکل چکه کردن از سقف موزاییکی و سنگی

عایقکاری فوری و بدون درد سر ، بدون تخریب پشت بام و بدون ایزوگام روی پشتبام

عایق صد در صد رطوبتی روی سقف موزاییکی

عایقکاری پشتبام موزاییکی
عایقکاری پشت بام