عایق نانویی نما

“عایق ویلا” با نانو به صورت عایق رطوبتی و عایق حرارتی روی نما و نمای بارانگیر

“عایق ویلا” با نانو به صورت عایق رطوبتی و عایق حرارتی روی نما و نمای بارانگیر

“عایق ویلا” با نانو به صورت عایق رطوبتیو عایق حرارتی روی نما و نمای بارانگیر

عایقکاری با عایق نانویی روی دیوار و نمای ویلا ؛ بجایا یزوگام

به صورت رنگی وبادوام روی نمای ساختمان و ویلا در شمال کشور

“عایق رطوبتی” و “عایق حرارتی” برای دیوارههای ساختمان و ویلا ها

بدون پوسته پوسته شدن ، بدون رنگ پریده شدن و تغییر رنگ دادن ،

بدون ترک خوردن از روی نما ، عایقکاری نانویی ساختمان روی پشتبام و نما

عایق نانویی نما
رنگ آمیزی نما

این عایق جایگزین ایزوگام می باشد ،

صد درصد عایق رطوبت بوده ،

وزن بسیار کمی دارد ،

عایق ضد زلزله  و ضدحریق ،

نانوی آببند و ضد آب و واتر پروف .

عایق “نانو ایزو کاور” عایق درجه یک با رزومه موفق کاری 10ساله در سراسر کشور