“عایق نما” و “رنگ نما” با نانوایزوکاور به صورت الاستیکی بدون ترک خوردگی

“عایق نما” و “رنگ نما” با نانوایزوکاور به صورت الاستیکی بدون ترک خوردگی

“عایق نما” و “رنگ نما” با نانوایزوکاور به صورت الاستیکی بدون ترک خوردگی

“عایقکاری نما” با عایق رطوبتی حرارتی نانوایزوکاور ، رنگ نانویی روی نما

پوشش نانویی روی نما و دیوارهای ساختمان ؛ پوشش رنگی ضدشوره و ضدجلبک

عایق مقاوم به نور خورشید و اشعه یووی و بدون رنگ پریده شدن و تغییر رنگ به مرور زمان

“پوشش نانو” روی نما “عایق رنگی” می باشد و باعث افزایش عمر مفید سازه می شود ؛

با جلوگیری از نفوذ رطوبت به مصالح ساختمانی،باعث افزایش عمر نما می شود

نمونه کار عایقکاری شده ی نمای جانبی ساختمان با عایق سفید نانو ایزوکاور:

عایق نانویی و رنگ نانویی نما

آب بندی و ایزوله نمای کناری و نمای بارانگیر ساختمان ها

عایق بندی نانویی به صورت عایق بی رنگ روی نمای سنگ

پوشش نانویی و بندکشی الاستیکی برای انواع دیواره و نما