عایقکاری و رفع نم سرویس

“عایق سرویس” به صورت روکار و بی رنگ ؛ درزگیری و پوشش بی رنگ نانویی

“عایق سرویس” به صورت روکار و بی رنگ ؛ درزگیری و پوشش بی رنگ نانویی

“عایق سرویس” به صورت روکار و بی رنگ ؛ درزگیری و پوشش بی رنگ نانویی

آببندی و ایزوله سرویس بهداشتی روی سطح کاشی و سرامیک

حل مشکل چکه کردن و نم دادن سرویس ها و حمام

عایقکاری و رفع نم سرویس
عایقکاری سرویس

آببندی و ایزوله انواع سطوح که مشکل رطوبتی دارند ،  نیاز به تخریب و کندن کاشی وسرامیک نمی باشد

قابل استفاده بر روی انواع سطوح موزاییکی و موزاییک برجسته و سنگ روی پشتبام

“عایق کریستالی” به صورت “عایق کریستالی غلیظ” و “عایق کریستالی رقیق”

موارد مصرف عایق کریستالی غلیظ نانوایزوکاور :

برای بندکشی بین سطوح کاشی و سرامیک و موزاییک و سنگ و چوب

برای استفاده به عنوان پرایمز نفوذی و کریستالیزه کردن سیمان و سطوح سیمانی

برای مخلوط کردن با سیمان

موارد مصرف عایق کریستالی رقیق نانوایزوکاور :

عایقکاری روی نمای سنگی

عایقکاری روی نمای چوبی

عایقکاری آلاچیق و انواع سازه های چوبی

عایقکاری پشتبام موزاییکی و سنگی

عایقکاری تراس و حیاط

عایقکاری و آببندی سرویس بهداشتی و حمام

رفع نم سرویس

حل مشکل رطوبتی و چکه کردن سقف موزاییکی

ایزوله استخر کاشی

عایقکاری آبنما کاشی و سنگی

عایقکاری مجسمه های سنگی

عایق سقف موزاییکی
عایقکاری پشتبام با عایق نانویی