“عایق زیرکار” نانویی بدون نیاز به ایزوگام و قیرگونی ؛ عایق الاستیکی و بدون ترک خوردن

“عایق زیرکار” نانویی بدون نیاز به ایزوگام و قیرگونی ؛ عایق الاستیکی و بدون ترک خوردن

“عایق زیرکار” نانویی بدون نیاز به ایزوگام و قیرگونی ؛ عایق الاستیکی و بدون ترک خوردن

عایقکاری نانویی بدون ایزوگام و قیرگونی روی سطح سیمان و بتنی سروی سو حمام

آماده سازی و عایق بندی سطح سیمانی برای اجرای سرامیک و سنگ

“عایق نانو” روی سطح سیمانی به صورت نفوذی و با چسبندگی بالا ؛

کریستالیزه کردن سیمان و از بین بردن ترک های مویی و پر کردن خلل و فرج ها ی سیمان

عایق رطوبتی زیرکار
عایقکاری زیرکار سرویس