عایقکاری بام

“عایق رطوبتی” نانوایزوکاور برای ایزوله و آببندی انواع سقف و نما

“عایق رطوبتی” نانوایزوکاور برای ایزوله و آببندی انواع سقف و نما

“عایق رطوبتی” نانوایزوکاور برای ایزوله و آببندی انواع سقف و نما

“عایق رطوبتی” و همزمان “عایق حرارتی” با عایق الاستیکی

“آببندی” و “ایزوله سقف” با عایق نانویی رنگی و سفید در سراسر کشور

عایقکاری بام
عایقکاری پشتبام با نانو

“عایق بندی” و “ایزولاسیون” سطوح سیمانی نما و نمای کناری ساختمان

عایق نانوایزوکاور روی نمای ساختمان ،با ایجاد لایه پوششی رنگی و محافظ

جلوی نفوذ باران و رطوبت و نم را به ساختمان میگیرد

باجلوگیری از نفوذ رطوبت به سازه ، از خراب شدن و پوسته ریزی و تبله کردن گچ دیوار

نمای داخلی هم جلوگیری می شود

عایق بی رنگ نانویی ، برای عایقکاری روی انواع سطوح کاشی ، سرامیک وسنگ و موزاییک

عایق کریستالی بی رنگ
عایق نانویی بی رنگ