“عایق دیوار” با نانوایزوکاور برای عایقکاری نمای جانبی و نمای بارانگیر و نمای ساختمان

“عایق دیوار” با نانوایزوکاور برای عایقکاری نمای جانبی و نمای بارانگیر و نمای ساختمان

“عایق دیوار” با نانوایزوکاور برای عایقکاری نمای جانبی و نمای بارانگیر و نمای ساختمان

عایقکاری روی نمای ساختمان در شمال و شهرهای مرطوب و بارانی برای

جلوگیری از نم و رطوبت به ساختمان

عایق نانو ایزو کاور “عایق رطوبتی” و “عایق حرارتی” می باشد

“عایق نمای بارانگیر” و نمای کلی ساختمان ، ضدغبار شدن نمای ساختمان

عایق نانو سبب می شود گردوخاک به سطح نما نفوذ نکند و براحتی شسته شود

نمای ساختمان کثیف نمی ماندو با باران تمیز می شود

عایقکاری بجای ایزوگام با عایق سبک نانویی با وزنی معادل یک دهم وزن ایزوگام

رنگ دیوار
رنگ نانویی روی نما

 

عایقکاری انواع سقف سیمانی و عایقکاری سقف فلزی با عایق نانوایزوکاور

“عایقکاری سقف”ها با نانوایزوکاور : عایقکاری سقف سیمانی ،

عایقکاری سقف و پشتبام موزاییکی

عایقکاری تراس و بالکن

عایق حیاط

عایقکارزی سرویس و حمام

عایق دیوار و نمای جانبی ساختمان

عایقکار یو پوشش نانویی نما

عهایقکاری نمای سیمانی

عایق نمای سنگی