“عایق حرارتی” و “عایق رطوبتی” با عایق نانوایزوکاور رنگی و سفید

“عایق حرارتی” و “عایق رطوبتی” با عایق نانوایزوکاور رنگی و سفید

“عایق حرارتی” و “عایق رطوبتی” با عایق نانوایزوکاور رنگی و سفید

عایقکاری و ایزوله سطوح سیمانی با عایق الاستیکی

عایق رنگی روی سطح نما ، بدون تغییر رنگ و بدون رنگ پریدگی

عایق ضد یووی بدون پوسته پوسته شدن و بدون ترک خوردگی

نمونه سطح سیمانی عایقکاری شده با عایق رنگ اخرایی نانوایزوکاور در شمال کشور :

“ژل بندکشی” با عایق درزگیر نانوایزوکاور

عایق الاستیکی و ژل درزگیر نانویی

آببندی سقف موزاییکی ، با عایق بندکشی نانویی

حل مشکل چکه کردن سقف با نانوعایق بی رنگ

درصورت تمایل به عایق حرارتی کردن سقف(علاوه بر عایق رطوبتی)، می توان

از عایق سفید و یا عایق رنگی نانوایزوکاور روی موزاییک نیز استفاده شود .