نانو روی استخر

“عایق استخری” نانوایزوکاور برای آببندی و ایزوله استخر سیمانی

“عایق استخری” نانوایزوکاور برای آببندی و ایزوله استخر سیمانی

“عایق استخری” نانوایزوکاور برای آببندی و ایزوله استخر سیمانی

عایق آبی استخری نانویی
عایق آبی استخری نانویی استخری”

عایقکاری با عایق نانوایزوکاور روی سطح استخر سیمانی بدون  ایزوگام

قابل اجرا بر روی انواع استخر نوساز و یا قدیمی

ترمیم استخر های قدیمی و حل مشکل آب کم کردن و نشتی استخرها

عایق کاملا الاستیک و کشسان بدون ترک خوردن و بدون آب کم کردن

عایق نانویی استخری برای آببندی استخر
عایق استخری نانویی یرای آببندی استخر

عایق نانوایزوکاور روی استخر بدون تغییر رنگ می باشد و به نور خورشید مقاوم است

دچار رنگ پریدگی و تغییر رنگ به مرور نمی گردد

این عایق روی سطح استخر دچار پوسته پوسته شدن نمی شود و تبله نمی کند

عایقکاری نانویی رنگی برای استخر سیمانی بدون نیاز به ایزوگام و بدون نیاز به قیرگونی

آببندی و رفع نم و نشتی استخر ،

عایقکاری ن انویی با عایق نانوایزوکاور
آببندی استخر سیمانی با عایق آبی نانویی

و ایزوله استخرها با عایق درجه یک نانوایزوکاور که دارای تاییدیه آب شرب می باشد

و حتی برای عایقکاری و رنگ آمیزی مخازن آب شرب نیز می توان از آن استفاده نمود

این عایق برای عایقکاری استخر  کشاورزی و استخر پرورش ماهی نیز قابل استفاده است .

عایق آبنما و استخر

عایقکاری استخر و آبنماهای شهری و تزیینی با عایق رنگی نانوایزوکاور

دارای رنگبندی