“عایق آبنما” و عایق حوضچه های تزیینی ، عایقکاری آبنماها و استخرها و حوضچه ها

“عایق آبنما” و عایق حوضچه های تزیینی ، عایقکاری آبنماها و استخرها و حوضچه ها

“عایق آبنما”

"عایق آبنما" و عایق حوضچه های تزیینی ، عایقکاری آبنماها و استخرها و حوضچه ها

عایق آبنما و عایقکاری حوضچه های تزیینی

عایق بی رنگ به صورت پوشش نانویی و بدون تغییر رنگ سطح

عایق بی رنگ به صورت ژل درزگیری برای بندکشی بین سطوح

آببندی 100درصدی سطوح با عایقنانوایزوکاور

بدون نیاز به ایزوگام کردن سطح !

عایق آبنما
عایقکاری آبنما و حوضچه های تزیینی

استفاده از عایق نانویی شفاف بسیار ساده می باشد

این عایق نانویی بی رنگ و بدون بو می باشد

کالا شفاف و یکدست روی سطوح اجرا می شود و سطح را کاملا آببندی میکند

این عایق تحمل فشار مثبت و منفی را نیز دارد .

عایق آبنما
دستور مصرف عایقکاری آبنما با عایق نانویی

عایق کریستالی بی رنگ روی سطوح سنگی اجرا می شود

این عایق نانویی به نور خورشید و اشعه یووی نیز مقاوم بوده

دچار پوسته پوسته شدن و ترک خوردگی نمی گردد

عایق آبنما
عایقکاری