عایق گنبد

عایقکاری گنبد و سازه های فلزی

عایقکاری گنبد و سازه های فلزی

با مواد عایقکاری نانوایزوکاور می توان نماها و سقف های قوس دار و گنبدی شکل و یا چندوجهی های غیرمنتظم را براحتی عایقکاری کرد و تمام درزها و منافظ را پوشاند

درحالیکه با عایق های سنتی این نوع عایقکاری سخت می باشد.

عایق های نانوایزوکاور برای عایقکاری گنبد مساجد و بناهای تاریخی بسیار مناسب می باشد و با قیمتی ارزان می توان رنگ و عایقکاری همزمان گنبدها و سازه های فلزی را انجام داد.