عایق استخری نانوایزوکاور

“عایقکاری در اصفهان” با عایق نانوایزوکاور و شهرهای استان اصفهان

“عایقکاری در اصفهان” با عایق نانوایزوکاور و شهرهای استان اصفهان

عایقکاری با عایق نانوایزوکاور در اصفهان و شهرهای استان اصفهان

عایقکاری انواع سرویس و حمام برای عایقکاری زیرکار سرویس

عایقکاری با عایق الاستیکی بدون ترک خوردن و بدون شکستن عایق و تحمل وزن کاشی و سرامیک و موزاییک

عایقکاری پشتبام و  تحمل سایش و قابل تردد بودن عایق نانویی

عایق با وزن بسیار کم و کیفیت بالا

عایق زیرکار سرویس و حمام
عایق زیرکار سرویس و حمام

عایقکاری با عایق شفاف و بی رنگ ؛ عایقکاری بدون تغییر رنگ روی سطح موزاییک و سرامیک و کاشی

عایق بندی و ایزوله سطوح سرویس و حمام بدون تخریب

عایقکاری پشتبام در اصفهان

عایقکاری استخر کاشی در اصفهان

“عایقکاری نانویی اصفهان” با عایق باکیفیت

عایق سرویس و حمام
عایق سرویس به صورت بندکشی و پوشش نانویی بی رنگ

عایقکاری رنگی روی سقف

عایقکاری با عایق سفید روی سقف پشتبام در اصفهان

عایق فوق الاستیکی و کشسان ؛ قابل تردد و قابل راه رفتن ، وزن کم عایق روی سقف

اجرای عایقکاری با کیفیت بالا و دارای تنوع رنگی روی بام

عایقکاری بام
عایقکاری پشتبام با نانوی فلز

 

عایقکاری استخر در اصفهان

عایقکاری انواع استخر و آبنما در اصفهان

حل مشکل نم و نشتی و آب کم  کردن استخر در اصفهان

 

عایقکاری و ایزوله انواع سطح سیمانی و بتنی ، عایقکاری رنگی و ایزوله سطوح استخری

“عایق نانوایزوکاور” آببندی و ایزوله با عایق الاستیکی و بدون حالت شکنندگی

جایگزین ایزوگام و قیرگونی و عایق های قدیمی و سنتی

این عایق در مقایسه با عایق های قدیمی وزن بسیار کمی دارد

یک دهم وزن ایزوگام وزن این عایق می باشد که باعث سنگینی و نشست کردن سازه نمی گردد

این عایق بدلیل وزن کم ، باعث ضد زلزله شدن سا ختمان نیز میگردد تا حدودی

 

این عایق 100درصد عایق رطوبتی و همزمان عایق حرارتی برودتی نیز می باشد

عایقکاری انواع مخازن و حوضچه ها ،

دارای تاییدیه آب شرب برای عایقکاری مخزن های آب آشامیدنی در اصعهان و سراسر کشور