عایق آبنما

عایقکاری آبنما

عایقکاری آبنما

عایقکاری” آبنماها بامواد عایقکاری کریستالی نانوایزوکاور قابل اجرا بوده و پس از اجرا روی “آبنما”ها کاملا بی رنگ شده و سطحی شفافتر از حالت اولیه نیز در صورت نیاز می توان بدست آورد.

همچنین برای آب نماهایی که نیاز به رنگ شدن و یا طراحی دارند نیز می توان ازمواد رنگی و یا سفید نانوایزوکاور استفاده کرد وکار رنگ و “آب بندی” آب نما را با قیمتی مناسب با محصولات نانوایزوکاور بطور همزمان انجام داد .

نمونه ای از کارهای آب بندی آبنما با مواد نانوایزوکاور :