رنگ آمیزی نما

“رنگ نانوی نما” با عایق نانوایزوکاور رنگی به صورت عایق رطوبتی و عایق حرارتی

“رنگ نانوی نما” با عایق نانوایزوکاور رنگی به صورت عایق رطوبتی و عایق حرارتی

“رنگ نانوی نما” با عایق نانوایزوکاور رنگی به صورت عایق رطوبتی و عایق حرارتی

عایقکاری و رنگ آمیز نانویی ساختمان با عایق های نانوایزوکاور

عایق حرارتی و عایق رطوبتی

جایگزین کامل ایزوگام و قیرگونی ، بدون ترک خوردگی و بدون شکنندگی

“عایقکاری نانویی نما” با عایق رنگی و بادوام نانوایزوکاور

بدون پوسته پوسته شدن از روی نما ، بدون ترک برداشتن عایق ،

بدون رنگ پریدگی به مرور زمان در برابر آفتاب

انجام عایقکاری با عایق نانو

رنگ آمیزی نما
عایقکاری نما

عایق نمای ساختمان بادوام و باکیفیت

رنگ روی نمای ساختمان ؛ رنگ نانویی در سراسر کشور

+ پوشش محافظ نمای ساختمان با اجرای عایق رنگی روی نمای ساختمان

افزایش عمر مفید ساختمان ،افزایش عمر نما

با اجرای لایه ی پوششی به صورت عایق رنگی ،عایق سفید و

یا عایق بی رنگ روی نماهای آجری و سنگ