“رنگ شیروانی” روی سقف شیروانی فلزی و ایرانیتی ؛ رنگ عایق نانویی روی فلز

“رنگ شیروانی” روی سقف شیروانی فلزی و ایرانیتی ؛ رنگ عایق نانویی روی فلز

“رنگ شیروانی” روی سقف شیروانی فلزی و ایرانیتی ؛ رنگ عایق نانویی روی فلز

پوشش رنگی نانویی روی سقف فلزی

عایقکاری نانویی سقف شیروانی فلزی یا ایرانیتی

عایقکاری رطوبتی و همزمان عایق حرارتی روی شیروانی

با ایجاد پوشش رنگی و پوشش سفید بادوام روی سقف شیروانی

“عایق فلز” روی ورق گالوانیزه و انواع سطوح فلزی

عایقکاری مخازن فلزی،عایقکاری تاسیسات،عایقکاری سقف شیروانی

 

عایقکاری و رنگ همزمان روی انواع سقف ساختمانی ؛

عایق الاستیکی بدون ترک خوردگی و بدون شکستگی در عایق

این عایق به شوک حرراتی یعنی سرما و گرمای شدید و ناگهانی مقاوم می باشد

دچار شکست نمی گردد ؛ برای همه ی شرایط آب و هوایی کشور قابل استفاده می باشد