نانوی سقف مسجد

“آببندی گنبد کاشی” با عایق شفاف نانوایزوکاور و ژل درزگیر بی رنگ

“آببندی گنبد کاشی” با عایق شفاف نانوایزوکاور و ژل درزگیر بی رنگ

“آببندی گنبد کاشی” با عایق شفاف نانوایزوکاور و ژل درزگیر بی رنگ

عایقکاری سقف گنبد مساجد با نانوایزوکاور بی رنگ

نانوی سقف مسجد
عایق سقف مسجد کاشی

عایقکاری و آببندی سقف گنبد کاشی ؛ عایق بی رنگ نانویی به صورت پوششی

عایقکاری سقف گنبد با عایق کریستالی ضدجلبک و ضدیووی

بدون ترک برداشتن ،بدون پوسته شدن ، بدون تغییر رنگ

 

عایق بندی با عایق رطوبتی بی رنگ نانوایزوکاور ؛

شست و شوی سقف گنبد ،درزگیری و بندکشی بین کاشی ها ،اجرای پوشش کامل سطح با نانو

nanoisocover

آببندی گنبد  ؛  روی کاشی یا سیمان

نانوی گنبد
عایق گنبد

عایقکاری گنبد مساجد و انواع نما و سقف قوسدار و گنبدی شکل

عایق رطوبتی به صورت بی رنگ و روکار برای کاشی

آببند کردن سقف گنبد بدون نیاز به ایزوگام با وزن بسیار کمتر از ایزوگام

عایق سبک بدون پوسته و بدون ترک برداشتن

قابل استفاده در تمامی شرایط اقلیمی و آب و هوایی کشور

دارای محدوده مقاومت دمایی وسیع؛ قدرت تحمل سرما و گرمای شدید و ناگهانی .