عایق نانویی پشتبام

“آببندی بام” با عایق نانویی سبک و الاستیکی ؛ عایق ضد ترک و عایق ضدجلبک

“آببندی بام” با عایق نانویی سبک و الاستیکی ؛ عایق ضد ترک و عایق ضدجلبک

“آببندی بام” با عایق نانویی سبک و الاستیکی ؛ عایق ضد ترک و عایق ضدجلبک

عایقکاری و ایزوله پشت بام های سیمانی ،بتنی ،موزاییکی با نانوایزوکاور رنگی

این عایق دارای رنگبندی می باشد و روی سقف پشتبام و انواع نما قابل اعمال می باشد .

عایق نانو ایزو کاور ؛ عایق نانویی سبک با وزنی معادل یک دهم وزن ایزوگام می باشد .

روی سقف پشتبام اجرا می شود ، ترک بر نمی دارد و نمی شکند

این عایق به صورت پوششی رنگی روی بام اجرا می شود و قابل راه رفتن می باشد

عایقکاری سقف با نانوی قابل تردد و قابل شست و شو ؛

عایق نانویی پشتبام
عایق پشتبامآببندی بام” با عایق نانوایزوکاور

 

آببندی نانویی بام با نانوایزوکاور درجه یک در سراسر کشور

چون این عایق به شوک حرارتی مقاوم می باشد ؛ دچار ترک خوردگی و شکست نمی گردد :

و در تمامی مناطق آب و هوایی کشور قابل اجراست

از این عایق حتی در مناطق سردسیر و گرمسیر می توان استفاده کرد چون

محدوده مقاومت دمایی این عایق وسیع می باشد .